La finalitat de l’ODS 10 és promoure la societat, la tolerància econòmica i política, independentment del gènere, l’edat, la raça, la discapacitat, la religió o l’orientació sexual i reduir les desigualtats econòmiques i socials entre el països. La desigualtat econòmica i social adopta moltes formes, inclosa l’exclusió social, la discriminació, la pobresa, la falta d’accés a l’educació, l’atenció de la salut i altres serveis bàsics, i la falta d’oportunitats econòmiques i laborals. Aconseguir aquest objectiu ha d’abordar els factors que contribueixen a la desigualtat, com les barreres a l’educació, la falta d’ocupació i oportunitats econòmiques, i qualsevol forma de discriminació. A més, es deuen promoure polítiques i programes que advoquin per la igualtat d’oportunitats, com per exemple la igualtat de gènere.
QUINES ACCIONS PODEN PRENDRE LES EMPRESES?

Són diverses les accions que les empreses poden realitzar per assolir la meta 10 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el seu procés d’internacionalització.

  • Adoptar polítiques i pràctiques d’igualtat i no discriminació: Les empreses poden implementar polítiques i pràctiques que promoguin la igualtat d’oportunitats i la no discriminació al lloc de treball, com ara igualtat salarial per igual tasca i diversitat en la contractació, tenint en compte, per exemple, la desigualtat de gènere o racial.
  • Invertir en formació: les empreses poden invertir en la formació i desenvolupament dels seus empleats, oferint programes de formació i oportunitats educatives que els permetin aprendre noves habilitats i millorar la seva qualitat de vida, tenint en compte que això també pot ajudar al creixement econòmic i laboral d’un territori.
  • Proporcionar treballs dignes i segurs: les empreses poden proporcionar treballs dignes i segurs per promoure la inclusió social i reduir la desigualtat econòmica i social, el que pot ajudar a l’estabilització de diversos sectors en determinats països. A més, aquesta classe de conductes també contribuiria amb el desenvolupament local, el que també es podria potenciar invertint en infraestructures i serveis, promovent el creixement de la zona.
  • Promoció de la igualtat de gènere: les empreses poden treballar per promoure la igualtat de gènere als seus llocs de treball i comunitats mitjançant l’adopció de polítiques i pràctiques que permetin a les dones a rebre igualtat de remuneració i oportunitats de lideratge.
  • Realitzar avaluacions d’impacte social: les empreses poden realitzar avaluacions d’impacte social per mesurar i avaluar l’impacte de les seves activitats i operacions a les comunitats locals i reduir la desigualtat econòmica i social.

En conclusió, les empreses poden prendre diverses accions per assolir l’ODS 10 en el procés d’internacionalització, com ara adoptar polítiques i pràctiques d’igualtat i no discriminació, construir aliances amb empreses i organitzacions locals, invertir en formació i educació, garantir requisits adequats i segurs d’ocupació, promoció del desenvolupament local, promoció de la igualtat i implementació d’anàlisis d’impacte social.

COM PODEN BENEFICIARSE LES EMPRESES?

L’acció per aconseguir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 10, que apunta a reduir la desigualtat econòmica i social, pot beneficiar les empreses que busquen internacionalitzar-se de diverses maneres. Aquests són alguns d’aquests mètodes:

  • Millora de l’ambient de treball: La reducció de les desigualtats no passa només per la inclusió sinó també per la modificació d’aquelles pràctiques en l’entorn laboral que suposin alguna mena de discriminació cap a qualsevol tipus de persona. És per aquesta raó que advocar per la reducció de les desigualtats pot ajudar a millorar l’ambient de treball i, en conseqüència, l’eficiència i productivitat de l’empresa.
  • Reducció de riscos i costos: les empreses que tinguin en compte la desigualtat financera i social poden reduir els riscos relacionats amb la discriminació, la desigualtat i l’exclusió. A més, pot reduir els costos associats amb la contractació i formació del personal, així com amb la gestió de problemes de conflicte i discriminació.
  • Identificar oportunitats de mercat: les empreses que treballen per reduir la desigualtat poden identificar oportunitats de mercat en sectors o regions on la desigualtat és particularment alta. Això pot permetre’ls desenvolupar productes i serveis que satisfacin les necessitats dels consumidors i treballadors en aquestes àrees.
  • Compliment de les normes i requisits de sostenibilitat: les empreses que desitgen internacionalitzar-se poden enfrontar-se a normes i requisits més estrictes en matèria de sostenibilitat en alguns països. Abordar les desigualtats econòmiques i socials pot ajudar-los a satisfer aquestes demandes i millorar la seva posició en el mercat.

En resum, assolir la Meta 10 dels ODS pot beneficiar les empreses que busquen internacionalitzar-se al millorar la reputació, reduir riscos i costos, identificar oportunitats de mercat i complir amb els requisits normatius i de sostenibilitat. A més, pot contribuir al desenvolupament sostenible i just per a tothom.