Acció pel clima, el 13è ODS

L’ODS número 13 “Acció climàtica”, té com a objectiu prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes. Es busca augmentar la consciència sobre el canvi climàtic, integrar mesures climàtiques en les polítiques nacionals, millorar la resiliència i l’adaptació, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i promoure la cooperació internacional. L’objectiu és assegurar una acció decidida per al clima per reduir les emissions i crear un futur sostenible per a tothom.

Què poden fer les empreses?

Les empreses poden prendre diverses accions en el seu procés d’internacionalització per alinear-se amb aquest objectiu. Algunes d’aquestes accions poden incloure:

  • Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle: Les empreses poden implementar mesures per reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això pot incloure la millora de l’eficiència energètica, la transició cap a fonts d’energia renovable, l’ús de tecnologies més netes i la implementació de pràctiques de producció sostenible.
  • Compromís amb l’energia neta: Les empreses poden comprometre’s a utilitzar energia 100% neta i renovable en les seves operacions internacionals. Això pot implicar la compra de crèdits d’energia renovable, l’establiment de contractes d’energia renovable i la inversió en la generació d’energia renovable.
  • Gestió sostenible dels recursos: Les empreses poden implementar estratègies per reduir l’ús de recursos naturals i minimitzar els residus generats en les seves operacions internacionals. Això pot incloure la implementació de pràctiques de reciclatge, la reducció de l’ús d’aigua i la millora de l’eficiència en la utilització dels recursos.

És important que les empreses considerin les seves pràctiques de negoci sostenibles i el seu impacte en el medi ambient a mesura que busquen expandir-se globalment.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Les empreses poden beneficiar-se de prendre accions en línia amb l’ODS 13 en diversos aspectes:

  • Millora de la reputació empresarial: Les empreses que prenen mesures concretes per abordar el canvi climàtic i protegir el medi ambient tenen més probabilitats de ser vistes com a responsables i sostenibles. Això pot millorar la seva reputació empresarial i crear una imatge positiva davant dels consumidors, inversors i altres parts interessades.
  • Accés a nous mercats i clients: Cada vegada hi ha més demanda de productes i serveis sostenibles. Les empreses que ofereixen solucions respectuoses amb el medi ambient tenen més probabilitats de guanyar nous clients i accedir a nous mercats que prioritzen la sostenibilitat. Això pot obrir oportunitats de creixement i expansió per a les empreses.
  • Accés a finançament i inversió: Hi ha una creixent atenció i interès per part dels inversors en les empreses que prenen accions per combatre el canvi climàtic i protegir el medi ambient. Les empreses que tenen un compromís sostenible i una bona gestió ambiental tenen més probabilitats de ser atractives per als inversors i obtenir finançament addicional per a les seves activitats internacionals.
  • Compliment normatiu i reducció de riscos: El canvi climàtic i els impactes ambientals són factors importants que poden afectar les operacions i l’estabilitat de les empreses. Prendre accions per abordar aquests riscos, com ara reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i adaptar-se als canvis ambientals, pot ajudar les empreses a complir amb la legislació ambiental i reduir els riscos associats amb el canvi climàtic.

En resum, les empreses poden beneficiar-se de prendre accions en línia amb l’ODS 13 a través de la millora de la seva reputació, l’accés a nous mercats i clients, l’estalvi de costos, l’obtenció de finançament i inversió, i la reducció dels riscos ambientals. Al mateix temps, també contribueixen a abordar el canvi climàtic i protegir el medi ambient per a un futur sostenible.