L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 15 (ODS 15) “Vida terrestre” té com a finalitat protegir, restaurar i fomentar l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres. Això implica la preservació de la biodiversitat, la lluita contra la desertificació, la gestió sostenible dels boscos i la reducció de la pèrdua de biodiversitat. L’objectiu principal és utilitzar els recursos naturals de manera responsable, promoure pràctiques agrícoles sostenibles, restaurar els ecosistemes degradats i protegir les espècies amenaçades d’extinció. Es reconeix la importància de l’educació i la conscienciació per a la conservació de la biodiversitat, i s’impulsa la col·laboració entre governs, comunitats locals, sectors privats i organitzacions internacionals.

Quines accions poden prendre les empreses?

En el procés d’internacionalització, les empreses poden prendre diverses accions que contribueixin a les accions de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 15 (ODS 15) i a la preservació dels ecosistemes terrestres. Algunes d’aquestes accions poden ser:

  • Avaluar l’impacte ambiental: És una bona idea avaluar l’impacte ambiental que tenen les operacions que realitza l’empresa en totes les seves àrees. D’aquesta manera es té informació real i actualitzada de com afecta tota l’activitat de l’empresa al medi ambient.
  • Promoure una cadena de subministrament sostenible: És important establir criteris ambientals i socials clars per als proveïdors i treballar amb aquells que compleixin amb aquests criteris. Això pot implicar assegurar-se que els productes o matèries primeres siguin provinents de fonts sostenibles i que es respectin els drets humans i laborals, creant una cadena de subministrament que sempre sigui sostenible.
  • Manteniment i reutilització de maquinària: Els processos productius es poden veure afectats fàcilment per avaries o contratemps d’aquesta classe, que en comptes de ser solucionades amb la compra de nou equipament, es pot invertir en manteniment i reparació, sempre que es pugui, per a contribuir amb la sostenibilitat de la cadena de subministrament.

Aquestes mesures permetran que l’empresa contribueixi de manera significativa a la protecció dels ecosistemes terrestres i a la construcció d’un futur més sostenible.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Quan es tracta d’implementar mesures destinades a preservar i millorar el medi ambient, els avantatges són notables en termes de la imatge de marca i l’optimització de les relacions comercials.

  • Millora de la reputació i la imatge de marca: Les empreses que evidencien un compromís amb la conservació dels ecosistemes terrestres i la sostenibilitat ambiental adquireixen una reputació més destacada entre els consumidors i altres stakeholders. Aquesta situació pot desembocar en una millora substancial de la imatge de marca i en una confiança reforçada per part dels clients.
  • Accés a nous mercats i clients: Existeix una demanda creixent de productes i serveis sostenibles per part dels consumidors conscients de la seva responsabilitat ambiental. Les empreses que abracen pràctiques sostenibles tenen l’oportunitat d’accedir a nous mercats i atreure clients que posen èmfasi en productes respectuosos amb el medi ambient.
  • Eficiència en l’ús de recursos: L’adopció d’un enfocament cap a pràctiques sostenibles implica freqüentment l’optimització i l’eficiència en l’ús dels recursos, incloent l’aigua, l’energia i els materials. Aquesta aproximació pot generar una disminució dels costos operatius i una millora substancial de l’eficiència empresarial.
  • Accés a finançament i inversió: Cada vegada més, les institucions financeres i els inversors busquen empreses sostenibles per a les seves inversions. Les empreses que demostren un compromís amb la conservació dels ecosistemes terrestres i la gestió sostenible dels recursos naturals poden ser percebudes com a més atractives per a aquests agents, obtenint accés a finançament i inversió addicionals.

A més dels beneficis empresarials, aquestes accions contribueixen a la sostenibilitat ambiental i al benestar global.