L’ODS 16, “Pau, justícia i institucions fortes”, promou societats pacífiques, justes i inclusives, així com institucions eficaces i responsables. S’ocupa de reduir la violència i la criminalitat, garantint la seguretat i els drets humans. També busca l’accés a la justícia per a tothom i la construcció de institucions transparents i responsables, promovent la participació ciutadana i defensant els drets fonamentals. A més, destaca la importància de col·laboracions per aconseguir canvis duradors. L’objectiu és crear un món més segur, equitatiu i inclusiu.

Què poden fer les empreses?

Les empreses que busquen alinear-se amb l’ODS número 16 tenen un divers ventall de possibilitats a l’hora de prendre acció per alinear-se amb aquest objectiu:

  • Sensibilització: La sensibilització té un paper crucial en tots els aspectes relacionats amb la pau i la justícia, ja que hi ha una clara correlació entre la conscienciació de les persones i les seves accions. Per aquest motiu, l’educació i la informació juguen un paper fonamental en el foment del compromís en aquestes qüestions. Una plantilla ben informada i conscient té més probabilitats de mostrar un compromís actiu amb aquestes causes.
  • Respectar els drets humans: Les empreses tenen la capacitat d’incorporar pràctiques que salvaguardin i promoguin els drets humans en totes les àrees de la seva activitat, incloent-hi l’àmbit laboral, les condicions de treball i les relacions amb les comunitats locals. Mitjançant l’establiment de polítiques i protocols adients, les empreses poden assegurar el respecte als drets fonamentals, fomentant la igualtat, la dignitat i el benestar dels seus treballadors, així com la interacció positiva i el suport a les comunitats en les quals operen. Aquest enfocament sòlidament fonamentat en el respecte als drets humans no només és essencial des d’una perspectiva ètica, sinó que també contribueix a la creació d’organitzacions sostenibles, responsables i socialment compromeses.
  • Prevenir la corrupció: Les empreses tenen l’opció d’implementar polítiques de tolerància zero enfront de la corrupció. Això implica establir mecanismes de control intern rigorosos per prevenir pràctiques corruptes i assegurar el total compliment de les lleis i regulacions tant a nivell local com internacional. Mitjançant la implementació de polítiques clares i l’adopció de pràctiques de gestió transparents, les empreses poden promoure una cultura empresarial de rectitud i ètica, minimitzant així els riscos associats a la corrupció i assegurant la integritat en totes les seves operacions. Aquest enfocament reforça la reputació de l’empresa, fomenta la confiança dels stakeholders i contribueix al desenvolupament d’un entorn empresarial just i responsable.
  • Donar suport a la governança i la transparència: Les empreses tenen la capacitat de fomentar i promoure la bona governança i la transparència en els països on exerceixen la seva activitat. Aquesta tasca implica col·laborar activament amb els governs per millorar les regulacions i les pràctiques empresarials, així com establir mecanismes interns de supervisió rigorosos. Mitjançant la participació constructiva amb les autoritats governamentals i altres parts interessades, les empreses poden contribuir a la implementació de polítiques i marcs legals que afavoreixin la transparència, l’ètica i la responsabilitat corporativa. Això no només millora la imatge de l’empresa, sinó que també reforça la confiança dels stakeholders i contribueix a un entorn de negoci saludable i sostenible.

En resum, les empreses poden prendre accions en el seu procés d’internacionalització que promoguin la pau, la justícia i les institucions fortes, com ara la transparència, el respecte als drets humans, la prevenció de la corrupció, la col·laboració amb institucions locals, la resolució pacífica de conflictes, la defensa dels drets fonamentals i el suport a la governança i la transparència.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Les empreses poden obtenir diversos beneficis en realitzar accions que estiguin alineades amb l’ODS número 16 i promoguin la pau, la justícia i les institucions fortes. Algunes maneres en què les empreses poden beneficiar-se inclouen:

  • Millor reputació i imatge de marca: es empreses que opten per incorporar pràctiques ètiques, transparents i responsables en les seves operacions internacionals són propenses a forjar una reputació i imatge de marca més sòlides. Aquest enfocament pot generar confiança entre els clients, els inversors i altres stakeholders, situant l’empresa en una posició destacada com a referent en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social. Mitjançant la demostració constant de valors empresarials exemplars, aquestes empreses poden diferenciar-se en el mercat global i establir-se com a llocs de treball desitjables i socis comercials preferents. A més, la construcció d’una reputació positiva és clau per a l’expansió i el creixement sostenible a llarg termini, ja que contribueix a captar noves oportunitats de negoci i a mantenir relacions duradores amb els stakeholders clau.
  • Accés a nous mercats i oportunitats de negoci: Les empreses que donen prioritat a la promoció de la pau, la justícia i les institucions sòlides poden obtenir avantatges competitius significatius i accedir a nous mercats i oportunitats de negoci. En l’actualitat, els consumidors i els compradors corporatius mostren un creixent interès per associar-se amb empreses que operen de manera responsable i sostenible. Aquesta demanda creixent d’ètica empresarial i responsabilitat social ofereix a les empreses que adopten aquestes pràctiques una clara avantatge competitiu. A més, aquest enfocament estratègic no només genera beneficis comercials, sinó que també contribueix a la construcció d’una reputació sòlida i a la creació de relacions duradores amb clients i socis clau. Com a resultat, les empreses que integren la pau, la justícia i les institucions sòlides en el seu ADN empresarial es troben en una posició única per aprofitar les oportunitats emergents i establir-se com a líders en un mercat cada vegada més conscient i exigent.
  • Reducció de riscos i costos: Mitjançant la identificació i l’avaluació proactives dels riscos, les empreses poden prendre les mesures necessàries per assegurar el compliment de les normatives aplicables i protegir els drets humans en totes les seves operacions. Això no només ajuda a evitar sancions, sinó que també contribueix a mantenir la reputació de l’empresa intacta, millorant la confiança dels clients, inversors i altres stakeholders clau. En definitiva, la implementació eficaç de pràctiques de gestió de riscos i conformitat és un factor crític per a l’èxit empresarial a llarg termini i per a la sostenibilitat de l’empresa en un entorn empresarial cada vegada més complex i regulat.
  • Millora de l’atractiu a la inversió: Les empreses que adoptin mesures concretes per promoure aquests objectius tenen l’oportunitat d’atraure un major nombre d’inversors, atès que cada vegada hi ha una creixent consciència en matèria de drets humans, pau i justícia social. L’enfocament i l’acció empresarial centrats en aquests aspectes clau no només són vists com a responsabilitat social, sinó també com una estratègia de negoci intel·ligent. Els inversors estan cada vegada més interessats en empreses que es comprometen activament a promoure els drets humans, la pau i la justícia social, ja que això reflecteix una visió de llarg termini i una gestió sostenible. D’aquesta manera, les empreses que incorporen aquests valors en la seva operativa no només poden obtenir avantatges competitius, sinó que també poden atraure inversors que busquen associar-se amb organitzacions responsables i alineades amb els objectius socials i mediambientals.

A més d’haver beneficis per a les empreses, també es contribueix al desenvolupament sostenible i a un món més just i equitatiu.