El sisè Objectiu de Desenvolupament Sostenible “Garantir la disponibilitat i gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots”, té com a objectiu assegurar que tothom tingui accés a aigua potable i sanejament adequat, i promoure la gestió sostenible dels recursos hídrics. L’aigua és un recurs essencial per a la vida i té un impacte directe en la salut, la seguretat alimentària, el desenvolupament econòmic i el benestar humà en general. Malauradament, encara hi ha milions de persones arreu del món que no tenen accés a aigua potable neta i sanejament adequat. Això contribueix a malalties, mortalitat infantil, pobresa i desigualtats.

Què poden fer les empreses ?

En el seu procés d’internacionalització, les empreses poden adoptar diverses accions que vagin en línia amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6, que busca garantir la disponibilitat i gestió sostenible de l’aigua i el sanejament. Algunes d’aquestes accions són les següents:

  • Gestió eficient de l’aigua: Les empreses poden implementar pràctiques de gestió eficient de l’aigua en les seves operacions. Això pot incloure la monitorització del consum d’aigua, l’establiment d’objectius de reducció i l’adopció de tecnologies més eficients per a la seva utilització. També és important identificar i reduir les pèrdues d’aigua i optimitzar els processos de reciclatge i reutilització.
  • Inversions responsables: A l’hora de seleccionar i desenvolupar nous mercats internacionals, pots tenir en compte els països que estan compromesos amb la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament. D’aquesta manera, pots contribuir a fomentar l’ODS 6 a través d’inversions responsables en països que necessiten suport per millorar l’accés a l’aigua neta i el sanejament adequat.
  • Responsabilitat en la cadena d’aprovisionament: Les empreses poden treballar amb els seus proveïdors per assegurar que compleixen amb pràctiques sostenibles en relació amb l’aigua i el sanejament. Això pot implicar l’establiment de criteris de selecció de proveïdors que tinguin en compte l’ús responsable de l’aigua i la gestió adequada dels residus líquids.
  • Innovació tecnològica: Les empreses poden impulsar la innovació tecnològica per al desenvolupament de solucions més eficients i sostenibles en l’àmbit de l’aigua i el sanejament. Això pot incloure el desenvolupament de tecnologies de tractament de l’aigua més eficaços, sistemes de monitorització i control, o solucions per a l’accés a l’aigua en àrees rurals o remotes.

En resum, les empreses poden contribuir a l’Objectiu 6 mitjançant la implementació de pràctiques de gestió eficient de l’aigua, el tractament de l’aigua residual, la col·laboració amb comunitats locals, la responsabilitat en la cadena d’aprovisionament, la sensibilització i educació, així com la innovació tecnològica en aquest àmbit. Mitjançant aquestes accions, les empreses poden jugar un paper important en la promoció d’una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament tant en les seves operacions com en les comunitats on operen.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Les empreses poden obtenir diversos beneficis en seguir conductes que promouen la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament. A continuació, es presenten alguns dels avantatges:

  • Millora de l’eficiència operativa: L’adopció de pràctiques de gestió eficient de l’aigua pot ajudar les empreses a reduir els costos operatius relacionats amb el consum i el tractament de l’aigua. L’ús eficient del recurs hídric pot implicar una disminució de la despesa en aigua i energia, així com una millora de la productivitat en general.
  • Millora de la reputació corporativa: Amb un ús eficient de l’aigua i establint polítiques de sanejament adequades, no només repercuteix positivament en l’àmbit econòmic de l’empresa sinó que també aporta els seus respectius beneficis en quant a la imatge corporativa de l’empresa, i mostra una alineació amb els valors que mouen la societat avui en dia, sent un motor més per a la col·laboració i internacionalització.
  • Accés a mercats i clients: Tenint en compte que existeix una millora en la imatge corporativa de l’empresa, s’obre també la porta a noves vies de col·laboració així coma nous socis interessats en col·laborar amb l’empresa. La generació de possibilitats de col·laboració no només arriba a altres empreses, sinó que també es observable en l’àmbit d’organitzacions i altres classes d’entitats, la representació de les quals també pot ajudar a enfortir la posició global de l’empresa.
  • Gestió de riscos: La gestió sostenible de l’aigua pot ajudar a les empreses a mitigar riscos relacionats amb la disponibilitat i la qualitat de l’aigua. El canvi climàtic i altres factors poden afectar el subministrament d’aigua i incrementar el risc d’esgotament d’aquest recurs. Adoptar pràctiques responsables i implementar mesures per afrontar aquests desafiaments pot reduir la vulnerabilitat de l’empresa davant d’aquests riscos.