L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 7 (ODS 7) busca garantir l’energia assequible i no contaminant per al desenvolupament econòmic i social dels països. Les empreses tenen un paper clau en aquesta tasca, promovent fonts d’energia renovable i pràctiques sostenibles. Això és fonamental per al comerç internacional, ja que l’energia és necessària per a les operacions i el transport transfronterer. Les empreses que segueixen aquestes conductes obtenen beneficis com l’estalvi econòmic, la millora de la reputació i l’accés a nous mercats. Poden avaluar les polítiques energètiques dels països de destinació, complir amb les normes i utilitzar la intel·ligència artificial per a l’eficiència energètica. Amb la col·laboració entre governs, empreses i societat, es pot assolir l’accés universal a l’energia assequible i no contaminant per a un desenvolupament sostenible per a tothom.

Què poden fer les empreses?

 • Eficiència energètica: Adopta mesures per millorar l’eficiència energètica de les teves operacions i instal·lacions. Això pot implicar la implementació de tecnologies energèticament eficients, l’ús de sistemes de monitoratge per identificar i reduir els punts de consum excessiu d’energia i la millora de la gestió de la demanda energètica.
 • Energies renovables: Considera la possibilitat d’utilitzar fonts d’energia renovable per alimentar les teves operacions. Això pot incloure la instal·lació de sistemes de generació d’energia solar, eòlica, hidroelèctrica o altres fonts renovables, tant en les teves instal·lacions locals com en les operacions internacionals.
 • Reducció d’emissions: Adopta mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a les teves operacions. Això pot implicar la millora de la gestió de residus, la transició a vehicles de baixes emissions o el foment de pràctiques de transport sostenible, com ara l’ús de transports públics o la promoció del treball remot.
 • Col·laboració amb proveïdors: Treballa amb els teus proveïdors per fomentar pràctiques sostenibles en la cadena de subministrament. Potser puguis establir criteris de selecció de proveïdors basats en criteris de sostenibilitat energètica i exigir-los que compleixin amb estàndards i certificacions ambientals reconegudes.
 • Sensibilització i formació: Promou la sensibilització i la formació interna entre els teus empleats sobre l’ús eficient de l’energia i la importància de l’energia renovable. Fomenta pràctiques de treball que promoguin l’estalvi energètic, com ara l’apagat d’equips no utilitzats i l’optimització de la il·luminació i el climatització.
 • Col·laboració i divulgació: Participa en iniciatives i xarxes relacionades amb l’energia sostenible, com ara pactes o acords locals o internacionals. Comparteix les teves experiències i bones pràctiques amb altres empreses i organitzacions per fomentar la transició cap a un sistema energètic més sostenible.

 

Com es beneficien les empreses?

 • Estalvi econòmic: La millora de l’eficiència energètica i l’ús de fonts d’energia renovable poden reduir els teus costos energètics a llarg termini. La disminució del consum d’energia i la transició cap a fonts més econòmiques poden generar estalvis significatius en les despeses operacionals, que en conseqüència poden resultar en diners destinats a altres àrees de l’empresa per al seu desenvolupament i millora.
 • Millora de la reputació i la marca: Les empreses compromeses amb la sostenibilitat i l’ús responsable de l’energia tendeixen a millorar la seva reputació i imatge de marca. Els consumidors i els clients cada vegada estan més interessats en les pràctiques sostenibles i valoren les empreses que assumeixen la seva responsabilitat ambiental, de la mateixa manera que busquen noves vies de col·laboració.
 • Accés a nous mercats: Arrel dels requisits normatius mediambientals per a empreses que operen en diferents països, adaptar-se a aquesta classe de normatives no només millora les operatives amb socis ja existents, sinó que obre les portes d’altres mercats.
 • Compliment normatiu: L’alineació amb l’Agenda 2030 en general pot assegurar que empreses compleixin amb les regulacions i legislacions mediambientals en evolució. Això pot evitar possibles sancions i riscos legals, així com millorar la relació amb els organismes reguladors.
 • Innovació i competitivitat: La transició cap a energies més netes i sostenibles pot estimular la innovació dins de les empreses. La cerca de solucions energètiques eficients i renovables pot impulsar el desenvolupament de nous productes o millores de productes ja existents, serveis i processos que augmentin la competitivitat de l’empresa i el seu ventall de possibilitats en el mercat.