L’article 8, de 17 que conformen els Objectius de Desenvolupament Sostenible ens parla sobre la promoció d’un treball decent i sostenible, però cal aprofundir en el tem per entendre realment a què es refereix, i com ens pot afectar a l’hora de realitzar la nostre expansió internacional.

 

Aquest objectiu s’enfoca en promoure la creació de llocs de treball sostenibles, inclusius i equitatius per a tothom, així com en millorar les condicions laborals i de vida de les persones arreu del món. Es posa el focus en els llocs de treball, donat que són una part crucial de l’economia mundial i del benestar de les persones, pel que es necessiten feines amb justes remuneracions i segurs que puguin satisfer les necessitats bàsiques dels treballadors i contribueixin a un desenvolupament econòmic sostingut de l’economia de cada país.

 

 

 

Quines conductes haurien de prendre les empreses?

Per tal de relacionar-se amb la iniciativa mentre busquen millorar i desenvolupar el seu sistema d’internacionalització, les empreses poden adoptar diverses conductes que les ajudin amb aquest deure:

 

  • Una de les coses que més pes agafa en aquest sentit és fomentar el comerç just i sostenible, treballant amb proveïdors i socis comercials que respectin els drets laborals i el medi ambient, i participant en iniciatives de comerç just i sostenible que garanteixin salaris justos i condicions de treball dignes per als treballadors.

 

  • A més, les empreses poden adoptar polítiques laborals responsables que fomentin la igualtat d’oportunitats, la diversitat i la inclusió en les seves operacions a nivell internacional, establint estàndards laborals que excedeixin els requisits mínims establerts per la llei, i assegurant-se que els seus proveïdors i socis comercials també els compleixin.

 

  • D’altra banda, s’obre la porta a la implementació de pràctiques empresarials responsables, com la gestió responsable dels recursos naturals, la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i l’adopció de tecnologies netes, per millorar la sostenibilitat de les seves operacions i minimitzar el seu impacte ambiental.

 

  • Així mateix, les empreses poden contribuir al desenvolupament local a les regions on operen mitjançant la creació d’ocupació, la inversió en infraestructura, i la col·laboració amb les comunitats locals per abordar els reptes socials i econòmics.

 

  • Finalment, les empreses poden participar en iniciatives internacionals que promoguin la consecució de l’ODS 8, com el Pacte Mundial de les Nacions Unides i l’Organització Internacional del Treball, per treballar en col·laboració amb altres empreses, organitzacions i governs cap a un objectiu comú de treball digne i sostenible per a tothom.

 

Quines oportunitats ofereix a la internacionalització?

L’adopció d’aquesta classe de conductes pot ser realment beneficiosa per a les empreses, donat que ofereix oportunitats úniques per un correcte desenvolupament sostingut en termes empresarials:

 

  • Millora de la reputació i la imatge de marca: Les empreses que adopten pràctiques sostenibles i ètiques en les seves operacions globals poden millorar la seva reputació i generar una major confiança en les seves pràctiques empresarials. Això pot atraure a consumidors i empleats que busquen empreses responsables i socialment conscients.

 

  • Generació d’oportunitats de negoci a llarg termini: Adoptar pràctiques sostenibles i ètiques pot generar oportunitats de negoci a llarg termini per a les empreses. Les empreses que es comprometen amb el creixement econòmic sostenible i inclusiu poden aprofitar les oportunitats que es presenten en mercats emergents i en creixement, mentre que també es garanteixen que el seu creixement econòmic no perjudiqui les comunitats locals o el medi ambient.

 

  • Millora de les pràctiques de gestió de recursos humans: Adoptar pràctiques justes i ètiques de contractació i gestió d’empleats pot ajudar les empreses a millorar les seves pràctiques de gestió de recursos humans. Això pot conduir a una major retenció d’empleats i un major compromís per part dels mateixos, el que pot millorar l’eficiència i la productivitat.

 

  • Reducció de costos de producció i augment de l’eficiència: L’adopció de pràctiques sostenibles i ètiques també pot reduir els costos de producció i augmentar l’eficiència, el que pot millorar la rendibilitat a llarg termini de l’empresa i la seva capacitat per competir en un mercat global cada vegada més conscient del medi ambient i socialment responsable.

 

En resum, adoptar les oportunitats que ofereix l’article 8 de les ODS pot ser beneficiós per a les empreses, millorant la seva reputació i generant oportunitats de negoci a llarg termini, millorant les pràctiques de gestió de recursos humans i reduint els costos de producció i augmentant l’eficiència.

 

És per aquestes raons que no només té importància en l’àmbit del bé col·lectiu, sinó que també suposa un gran avenç empresarial per aquelles entitats disposades a donar un pas endavant en el seu procés d’internacionalització i estan disposades a mirar mes enllà de les fronteres.