L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 9 (ODS 9) té com a objectiu principal promoure el desenvolupament d’infraestructures resilients, inclusives i sostenibles, fomentar la industrialització i la innovació, i enfortir la capacitat tecnològica i financera als països de tot el món.

L’ODS 9 reconeix que la infraestructura i la industrialització són fonamentals per al desenvolupament econòmic i social dels països, però també han de ser sostenibles i estar dissenyades de manera inclusiva per garantir que tots se’n puguin beneficiar. Per tant, és important desenvolupar infraestructures de qualitat i sostenibles que incloguin el transport, l’energia, l’aigua i la comunicació, així com també augmentar l’accessibilitat a tecnologies i innovacions financeres i enfortir la capacitat d’innovació i la col·laboració tecnològica.

L’objectiu també fa èmfasi en la necessitat de promoure la industrialització inclusiva i sostenible, augmentant la contribució de la indústria a l’ocupació i al PIB, mentre es redueix el seu impacte ambiental. Per assolir això, és important donar suport al desenvolupament de petites i mitjanes empreses, en particular als països en desenvolupament, per impulsar la innovació, la productivitat i el creixement econòmic.

A més, l’ODS 9 té com a meta millorar la resiliència de les comunitats i ciutats davant els desastres naturals i altres xocs, a través d’infraestructures adequades i plans de resposta adequats. També es busca augmentar l’ accés a la tecnologia i la informació, especialment als països menys desenvolupats, per fomentar el creixement i el desenvolupament sostenible.

En resum, l’ODS 9 busca construir infraestructures resilients i promoure la industrialització i la innovació sostenible per impulsar el desenvolupament econòmic i social, alhora que es protegeix el medi ambient i es garanteix que tots puguin beneficiar-se d’aquestes iniciatives.

Quina relació té amb la internacionalització empresarial?

L’ ODS 9, en promoure la industrialització sostenible i la innovació, pot tenir una relació significativa amb la internacionalització empresarial. La internacionalització empresarial es refereix al procés pel qual una empresa amplia la seva presència i activitats comercials en mercats internacionals, ja sigui a través de l’exportació, la inversió directa a l’estranger, o la col·laboració amb empreses internacionals.

En el context de l’ ODS 9, la promoció de la industrialització sostenible i la innovació pot permetre que les empreses tinguin accés a tecnologies i processos innovadors que els permetin millorar la seva competitivitat i la seva capacitat d’ adaptació als canvis en els mercats globals. Així mateix, una major capacitat innovadora i una major resiliència als xocs econòmics poden permetre que les empreses expandeixin les seves activitats comercials a nous mercats internacionals, o bé puguin col·laborar amb empreses internacionals per desenvolupar solucions innovadores a problemes comuns.

D’ altra banda, la internacionalització empresarial també pot contribuir a l’ assoliment de l’ ODS 9 en fomentar la transferència de tecnologia i coneixements als països en desenvolupament, permetent una major capacitat d’ innovació i desenvolupament d’ infraestructures sostenibles en aquests països. A més, les empreses internacionals poden contribuir al desenvolupament de cadenes de subministrament sostenibles i a la millora de les condicions laborals en els països en els quals operen.

En conclusió, tot i que la relació entre l’ ODS 9 i la internacionalització empresarial pot no ser directa, ambdós poden estar relacionats en termes de promoure la sostenibilitat i la innovació en l’ activitat empresarial, i en la seva capacitat per contribuir al desenvolupament econòmic i social sostenible arreu del món.

Quines oportunitats ofereix per a les empreses que busquen internacionalitzar-se?

L’ODS 9 ofereix diverses oportunitats per a les empreses que busquen internacionalitzar-se i expandir les seves operacions en mercats internacionals de manera sostenible. Algunes d’ aquestes oportunitats són:

  • Accés a tecnologies innovadores: L’ODS 9 busca promoure la innovació i la tecnologia sostenible. Les empreses que busquen internacionalitzar-se poden tenir accés a tecnologies innovadores i processos més eficients en termes de recursos que els permetin millorar la seva competitivitat en els mercats internacionals.
  • Desenvolupament d’infraestructures sostenibles: L’ODS 9 busca desenvolupar infraestructures resilients, inclusives i sostenibles. Les empreses que busquen internacionalitzar-se poden participar en la construcció i el desenvolupament d’ infraestructures sostenibles en els mercats internacionals, oferint solucions i productes que s’ adaptin als requeriments ambientals i socials dels països de destinació.
  • Desenvolupament de cadenes de subministrament sostenibles: L’ ODS 9 també promou la construcció de cadenes de subministrament sostenibles i responsables. Les empreses que busquen internacionalitzar-se poden contribuir a la construcció d’ aquestes cadenes de subministrament, la qual cosa els permetria millorar la seva reputació i complir amb les expectatives dels consumidors i reguladors en els mercats internacionals.
  • Accés a finançament sostenible: L’ODS 9 busca enfortir la capacitat financera als països de tot el món, la qual cosa pot portar a un major accés a finançament sostenible per a les empreses que busquen internacionalitzar-se.

En resum, l’ODS 9 ofereix oportunitats per a les empreses que busquen internacionalitzar-se, en termes d’accés a tecnologies innovadores, desenvolupament d’infraestructures i cadenes de subministrament sostenibles, accés a finançament sostenible, i participació en iniciatives de col·laboració tecnològica. Tot això els permet expandir les seves activitats comercials de manera sostenible i complint amb les expectatives dels consumidors i reguladors als mercats internacionals.

Quines conductes han d’adoptar les empreses que busquen internacionalitzar-se?

Per adoptar conductes sostenibles en relació amb l’ ODS 9, les empreses que busquen internacionalitzar-se poden considerar les següents accions:

  • Adoptar tecnologies i processos innovadors sostenibles: Les empreses poden buscar i adoptar tecnologies i processos innovadors que els permetin produir béns i serveis de manera més sostenible i eficient, reduint el seu impacte ambiental i augmentant la seva competitivitat en els mercats internacionals.
  • Desenvolupar estratègies de gestió de residus i emissions: Les empreses poden desenvolupar i posar en pràctica estratègies de gestió de residus i emissions, incloent-hi la reducció, reutilització i reciclatge de materials, la reducció d’ emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle, i l’ adopció de pràctiques de gestió ambiental sostenibles.
  • Invertir en energies renovables i eficiència energètica: Les empreses poden invertir en energies renovables i a millorar la seva eficiència energètica, reduint la seva dependència dels combustibles fòssils i millorant la seva sostenibilitat a llarg termini.
  • Promoure la inclusió i diversitat en el lloc de treball: Les empreses poden adoptar pràctiques d’ inclusió i diversitat en el lloc de treball, promovent la igualtat d’ oportunitats i el respecte per la diversitat dels seus empleats, la qual cosa pot millorar la productivitat i la satisfacció laboral.
  • Participar en iniciatives de col·laboració i de responsabilitat social empresarial: Les empreses poden participar en iniciatives de col·laboració i de responsabilitat social empresarial que promoguin la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible, com ara aliances publicoprivades i programes d’inversió social.

En adoptar aquestes accions i conductes, les empreses poden contribuir a l’ assoliment de l’ ODS 9 i, alhora, augmentar la seva competitivitat i la seva presència en els mercats internacionals de manera sostenible.